Činnost obyvatelstva při povodních

21.06.2009 19:12

O výsledku síly vodního živlu jsme se všichni v uplynulých několika letech přesvědčili při ničivých povodních na Moravě a i v Čechách. Voda je základem života na zemi, ale i nespoutaným živlem, proti kterému je třeba se účinně a preventivně bránit. Hospodářskou činností člověka došlo k výrazným změnám v rázu krajiny. Byly osídleny oblasti v místech, která patřila v minulosti do záplavových území. Vyšší půdní eroze, v důsledku intenzivní zemědělské činnosti, těžby lesů, snížení podílu lužních lesů a porostů, změna klimatu a řada dalších vlivů způsobují, že voda není v těchto oblastech absorbována nýbrž při přívalových deštích či táních sněhu velmi rychle odtéká do koryt potoků a řek. Důsledkem jsou povodně (přirozené) vznikající přechodným výrazným zvýšením hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku.
Úkoly k ochraně před povodněmi na daném území řeší povodňové komise, které zřizují orgány státní správy a obce na základě zpracovaných povodňových plánů.
Rozsah prováděných opatření při řešení ochrany před povodněmi a vývoj povodňové situace na území je určován třemi stupni : I. stupeň - stav bělosti, nastává při nebezpečí povodně; II. stupeň - stav pohotovosti je stav, kdy nebezpečí povodně přerůstá v povodeň; při III. stupni - stavu ohrožení, dochází k nebezpečí vzniku škod velkého rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Informace o vyhlášených stupních podávají povodňové komise, lze je získat ze zpráv hromadných sdělovacích prostředků a u správců vodních toků.
V případě ohrožení nebo při vzniku povodní je obyvatelstvo varováno varovným signálem sirén „Všeobecná výstraha“, u elektronických sirén s pokračující slovní informací „Nebezpečí zátopové vlny. Dále budou občané průběžně informováni o situaci sdělovacími prostředky, místními rozhlasy apod.
Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity určuje činnost obyvatelstva na povodní zasaženém území. Při vyhlášení stavu pohotovosti je potřebné neustále sledovat vývoj povodňové situace v hromadných sdělovacích prostředcích a zjišťovat informace o způsobu a místě případné evakuace. Aktivně se zapojit do ochrany před povodní dle pokynů povodňových komisí, policie a záchranářů, připravit si pytle s pískem a další těsnící materiály na utěsnění nízko položených dveří, oken a odpadních potrubí u rodinných domků. Při vyhlášení stavu ohrožení je nutné zaměřit se na přípravu evakuačního zavazadla pro celou rodinu, přemístit potraviny, nebezpečné látky a cenný nábytek do vyšších pater domku, připravit vyvedení hospodářských zvířat, odstranit nebo řádně zajistí snadno odplavitelný materiál, zabezpečit dům nebo byt a připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci.
Při vyhlášení evakuace je potřebné zabezpečit dům nebo byt. To představuje vypnout hlavní uzávěry plynu, vody, el.proudu, zabezpečit okna a dveře. Dále je potřebné zajistit skladované nebezpečné látky před možným unikem do vody Jakmile je dům takto zajištěn, přesuňte se s evakuačním zavazadlem do prostoru shromaždiště k evakuaci. Nezapomeňte upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci.
Vznikne-li povodeň působením jiných vlivů, například protržením hráze vodního díla nebo vypouštěním vodního díla při nouzovém řešením kritické situace na tomto díle, jde o povodeň zvláštní. Hlavní činností při vzniku této povodně je zahájení okamžité, rychlé a úplné evakuace osob a zvířat z ohroženého území. Mějme vždy na paměti, že v tomto případě nejde o obyčejnou povodeň, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
Povodním se v budoucnu jistě nevyhneme. Proto se snažme popsanou činností zmírnit její důsledky při ochraně, majetku zdraví a života svého a svých spoluobčanů.

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode