Požární prevence v přírodě

21.06.2009 19:33

Blíží se doba prázdnin a dovolených, kdy dospělí i děti pořádají různé aktivity
mimo domov, k nim patří také rozdělávání ohňů v přírodě. Požáry ve volné
přírodě napáchají každoročně mnohamilionové škody. Představují závažný
problém, který spočívá především v terénech nepřístupných pro požární
techniku a v obtížné dodávce vody pro hasební zásah. Ne všechny děti nebo i
dospělí, vědí, jak se má správně s ohněm v přírodě zacházet. Nezapomeňte, že
za nezletilé děti jsou odpovědni jejich zákonní zástupci, zabraňte dětem
v přístupu k zápalkám a jiným zapalovadlům, vysvětlete jim, že neopatrná hra
s ohněm má za následek nejen veliké hmotné škody, ale i zničené životy –
příkladů je, bohužel, v tisku a televizi stále dost.
Nutností je dodržovat preventivní opatření ke snížení rizika vzniku požárů.
Zejména v jarních a letních měsících je riziko vzniku požárů ve volné přírodě
značně vysoké, stačí špatně uhašený nedopalek cigarety či malá jiskra
z oblíbených táboráků. Do preventivních opatření můžeme zahrnout
minimalizaci činností, které by mohly vést ke vzniku požáru, např.:
 zákaz kouřit v lese, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit
mimo vyhrazená místa a také odhazovat hořící nebo doutnající předměty (vyjma
nezbytných hospodářských prací) - § 20 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 zákaz rozdělávat a udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od
okraje lesa - § 20 odst. 2 lesního zákona (vyjma míst ve vyhrazeném tábořišti)
 zachovat nezbytnou opatrnost ve vzdálenosti 15 m od stohů slámy,
dozrávajícího obilí, strniště a sena, ve vysoké trávě atd.
 izolovat místo pro rozdělávání ohně od hořlavých látek
 nepřetržitě střežit oheň osobou starší 18 let a ohniště opustit až po
úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou
Ještě větší nebezpečí však hrozí v obdobích s dlouhodobým nedostatkem
srážek, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu či nízkou půdní a vzdušnou
vlhkostí. V takovém případě se opatření ještě více zpřísňují, Krajský úřad nebo
jednotlivé obecní úřady mohou nařízením kraje nebo nařízením obce vyhlásit
tzv. období sucha. Obecné zásady stanoví např. Nařízení Moravskoslezského
kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečování požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, které nabývá účinnosti vyhlášením
„sucha“ na úřední desce Krajského úřadu (obdobně postupují i obecní úřady).
Zpřísněná opatření zahrnují např., úplný zákaz kouření, manipulace s otevřeným
ohněm a rozdělávání ohňů v lese a v okolí 50 m od lesa, zákaz jízdy parních
lokomotiv apod.

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode