Víme jak budeme varováni v případě ohrožení ?

21.06.2009 19:58

Trvalá existence rizik ohrožující životy a zdraví obyvatelstva a jeho majetek vyžaduje zřízení a provozování systému umožňujícího varovat před hrozícími nebo již vzniklými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi a poskytovat prvotní tísňové informace. Jde o souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálné hrozící nebo již vzniklé mimořádné události vyžadující realizaci opatření na ochranu životů a zdraví obyvatelstva kraje.


Včasné a správné provedení varování a následného tísňového informování je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva a zahájení komunikace orgánů krizového řízení s ohroženým obyvatelstvem. Pro zabezpečení tohoto úkolu je na území Moravskoslezského kraje vybudován a provozován“ Jednotný systém varování a vyrozumění.“
Za základní způsob varování obyvatelstva je považováno vyhlášení varovného signálu. K prostředkům varování patří poplachové rotační (motorové) sirény, elektronické sirény a místní informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén (např. obecní rozhlasy). Jedná se o zařízení schopná odvysílat stanovené zvukové varovné signály a verbální informace. V našem kraji je k zabezpečení varování obyvatelstva využíváno 163 elektronických sirén, 443 rotačních sirén a 10 místních informačních systémů (obecních rozhlasů). Jejich spuštění je možno provádět dálkově z vyrozumívacích center nebo místně. Elektronické sirény jako nejmodernější prvky varování mají schopnost odvysílat akustické signály, reprodukovat 7 přednastavených verbálních zpráv z paměti zařízení, poskytovat tísňové informace např. prostřednictvím vestavěného mikrofonu.
Elektronické sirény jsou konstruovány tak, aby byly funkční i po výpadku elektrické energie, a to po dobu minimálně 72 hodin. Rovnocenný význam mají i místní informační systémy, které zabezpečují nejen varování při mimořádných událostech, ale i informování obyvatel orgány místní samosprávy. Území kraje je pokryto z 85% varovným signálem vysílaným z různých druhů sirén a místních rozhlasů, přičemž nejsou pokryta pouze neobydlená území.
K zabezpečení plošného informování a varování obyvatelstva při vzniku mimořádné události budou dále využívány hromadné sdělovací prostředky, především regionální rozhlasové a televizní vysílání, ale i další vyrozumívací prvky jako mobilní telefony, internetové stránky HZS, telefonické a faxové zprávy.
Při hrozbě nebo vzniku mimořádné události je vyhlašován signál „Všeobecná výstraha“. Jedná se o kolísavý tón sirény trvající 140 sekund. U elektronických sirén a místních rozhlasů je signál doplněn o informaci upřesňující druh ohrožení.
Pro organizační, technické a provozní zabezpečení varování a vyrozumění jsou vytvořena vyrozumívací centra. Prostřednictvím těchto center realizují obsluhy systému požadavky na varování. Centra jsou umístěna na operačním a informačním středisku IZS kraje v rámci Centra tísňového volání Ostrava, na Krajském ředitelství HZS Moravskoslezského kraje a na pracovištích operačních středisek územních odborů HZS Moravskoslezského kraje. Prostřednictvím těchto vyrozumívacích center lze dálkově ovládat sirény a místní rozhlasy na daném území.
K ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci vždy ve 12 hodin akustická zkouška. Jedná se o trvalý tón sirény po dobu 140 sekund. O této skutečnosti jsou občané informování z hromadných sdělovacích prostředků.

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode