Jak se chránit před požáry a jejich následky

21.06.2009 19:07

Požárům je možné předcházet bezpečným chováním, které je označováno jako prevence.
Požáry provázejí lidstvo od nepaměti. Postupně se lidé učili, jak se chovat, aby k požárům docházelo co nejméně a jejich následky nebyly tak negativní. Některá pravidla jsou jednoduchá a osvědčená generacemi před námi, některá reagují na nové technické možnosti a vybavení a jsou složitější. V následujících článcích uveřejněných v této rubrice se dozvíte o hlavních zásadách požární prevence v běžných životních situacích.
Základní povinnosti fyzických osob (občanů), které stanoví jak si počínat aby k požáru nedošlo, jsou uvedeny v § 17 zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). V následujících odstavcích budou tyto povinnosti stručně a přehledně rozvedeny.
Fyzické osoby jsou povinny:
- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
- zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
- obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany (např. přenosné hasicí přístroje) v rozsahu stanoveném zákonem a zajistit k nim přístup za účelem jejich včasného použití a udržovat je v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
- vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
- umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
- dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
- ten, kdo je vykonává dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.
Fyzické osoby nesmí:
- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,
- poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
- omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku nebo používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
- provádět vypalování porostů.

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode