Kladete si otázku co je Rallye Albrechtice ?

Rallye Albrechtice je soutěž pro sbory dobrovolných hasičů v záchranářských disciplínách. Jejím cílem je prověřit připravenost, schopnost řešit modelové situace nejrůznějšího charakteru a také má vzdělávací charakter.

V roce 2008 se uskutečnil první ročník této ojedinělé soutěže. Soutěž je posazena do okolí obce Albrechtice. Hlavní stanoviště poskytuje areál vodní záchranné sužby Těrlicko, jejíž zástupci jsou také mezi rozhodčími. Dále jsou v hodnotící skupině profesionální hasiči,dobrovolní hasiči z Albrechtichtic a členové zdravotnických institucí jako je červený kříž Karviná nebo Codrys což zaručuje kvalitní a odborné hodnocení jednotlivých disciplín. Figuranty zajišťujou
dobrovolní hasiči z Albrechtichtic.Své role hrájí perfektně a za to jim také děkuji.

Disciplíny by se daly rozdělit do několika skupin, nicméně u všech byl kladen důraz na první pomoc a správnost této pomoci, protože při záchranářských pracích je nejdůležitější lidský život. Soutěžící musí řešit mnohdy zapeklité situace jakými jsou záchrana na vodě, různé typy vyprošťování a zajišťování.

 

                RALLYE ALBRECHTICE

                                     Propozice soutěže

 

 1. Základní informace
  1. Soutěže se mohou zúčastnit členové JSDH obcí kategorie JPO II, JPO III a JPO V. Doporučeno pro účast je absolvování základní odborné přípravy hasičů.
  2. Soutěžní posádka je složena z velitele, strojníka a čtyřech členů. Přeprava posádky je vozidlem (DA, popřípadě CAS). Velitel posádky je označen reflexní vestou s nápisem velitel a komunikace s dispečerem soutěže provádí pomocí radiostanice.       
  3. Posádky se pohybují po trasách, kde plní úkoly. Úkoly jsou připraveny tak, aby co nejvíce simulovaly reálný zásah.Posádka předem neví o charakteru úkolu a místě jeho plnění.
  4. Řidiči vozidel při přepravě dodržují pravidla silničního provozu a nepoužívají výstražné zvukové a světelné zařízení.
  5. V žádné z etap není hodnocena celková doba jízdy. Na čas se hodnotí pouze plnění úkolů.  
  6. Pořadatel soutěže nepřebírá odpovědnost za škody způsobené posádkou, popřípadě za škody na zdraví a vybavení posádky.

 

 1. Vybavení posádek a postup startování
  1. Vybavení posádky:
  2. dopravní automobil nebo cisterna a radiostanice. 
  3. osobní ochranné prostředky hasiče (zásahový oděv trojkombinační, PS II pro strojníka, zásahová obuv, rukavice, přilba, chirurgické rukavice. Dýchací techniku a suchý oblek nebo neopren, pokud je ve výbavě dané jednotky).
  4. Soutěž se skládá z etap. Posádky startují v každé etapě dle přiděleného startovního čísla.
  5. Velitel posádky převezme při startu společně s mapou kontrolní list etapy. Hlavní rozhodčí úkolu potvrdí do kontrolního listu absolvování úkolu. Kontrolní list etapy předá velitel posádky rozhodčímu v cíli etapy. 
  6. Posádka musí být připravena v místě startu nejpozději 5 minut před startem. Pokud startující vozidlo nebude v době startu na místě startu, nebude do etapy vpuštěno a posádka bude hodnocena, jako by se etapy nezúčastnila.
  7. V rámci soutěže bude probíhat kontrola požívání alkoholických nápojů (týká se zejména řidičů). V případě pozitivního výsledku je posádka diskvalifikována.

 

 1. Plnění úkolů v jednotlivých etapách a hodnocení

 

 1. Hlavní rozhodčí úkolu informuje velitele posádky o základní situaci na místě úkolu. Další informace může velitel posádky získat od figurantů. Velitel posádky při plnění úkolu plní funkci velitele zásahu.
 2. Při výjezdu vozidla k úkolu, dále pak při příjezdu na místo úkolu a dojezdu z místa úkolu nahlásí posádka pozici radiostanici na předem určené frekvenci dispečerovi Rallye.
 3. Posádka může využít pouze materiál, který je umístěn na přípravné ploše v místě úkolu. Není možné využívat vybavení z vlastních vozidel, s výjimkou uvedenou v bodě 2a.
 4. Při řešení úkolu se postupuje jako při řešení reálné mimořádné události. Komunikace s OPIS se nahradí, komunikací rozhodčí a velitele jednotky, navozeným slovním spojením.  
 5. Maximální doba plnění úkolu je oznámena hlavním rozhodčím úkolu při příjezdu posádky na místo. Čas se měří od vystoupení prvního člena posádky z vozidla. Velitel posádky bude upozorněn hlavním rozhodčím úkolu 2 minuty před vypršením časového limitu. V okamžiku vypršení časového limitu jednotka ukončí činnost a odjíždí z místa úkolu.
 6. Hodnocení splnění úkolu se provádí kladnými body. Celkové hodnocení úkolu je dáno součtem bodu v jednotlivých kritériích. V jednotlivých kritériích jsou přidělovány body v rozmezí 1-5. Hodnocena jsou kriteria: -taktika -technické provedení -bezpečnost práce -plnění úkolu velitele zásahu -zdravověda

 

Počet získaných bodů rozhodčí po splnění úkolu nesdělují.

 

 1. Celkové hodnocení, protesty

 

 1. Celkové pořadí posádek je stanoveno na základě součtu všech dosažených bodů v jednotlivých etapách. V případě rovnosti bodů rozhoduje úkol označen č. 4.
 2. Ceny jsou pro posádky, které se umístí na 1. - 3. místě. Vítězná posádka obdrží putovní pohár. V případě, že jednotka zvítězí v pěti ročnících následujících po sobě, získá putovní pohár do svého vlastnictví.   
 3. Protesty je možné podat proti úhradě poplatku 100,- Kč u ředitele soutěže 10 min. po skončení aktuální disciplíny v dané etapě. Nebude-li protest uznán není poplatek vrácen.
 4. Posádky, které neplní úkoly na dané etapě, se nesmí pohybovat na trase etapy.
 5. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu a uhrazení startovního poplatku za posádku 1+5 ve výši 600,- Kč na číslo účtu 670100-2200127275/6210, do zprávy pro příjemce napište jaká SDH posílá.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode