Nesprávné parkování

21.06.2009 19:07

Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim komplikují
jejich práci. Kdo sám seděl někdy za volantem nákladního automobilu, tak ví, jaké je
proplétat se hustým provozem. Obrovský problém představují pro hasiče jedoucí k zásahu
nejen neukáznění řidiči, kteří nerespektují právo přednostní jízdy hasičských vozidel, ale také
řidiči, kteří zaparkují svůj vůz na místech, kde je to zakázáno.
Současně se zvyšujícím se počtem automobilů klesá počet volných parkovacích míst.
Sídliště jsou doslova přeplněna parkujícími automobily, které nezřídka stojí i na místech,
která jsou vyhrazena hasičské technice. Není neobvyklé, že obyvatelé sídlišť i přes častá
varování využívají k parkování svých vozidel i požární nástupní plochy.
Co je nástupní plocha a jak se pozná? Nástupní plocha slouží pro ustavení techniky
(požárních automobilů) v takové vzdálenosti od objektu, aby bylo možné např. využití
výškové techniky k záchraně ohrožených osob, případně provedení požárního zásahu z vnější
strany budovy (bez vstupu do budovy). Nástupní plochy se nezřizují u objektů vybavených
vnitřními zásahovými cestami, dále u objektů o výšce do 12 m a u objektů, jejichž všechny
prostory jsou bez požárního rizika. Nástupní plocha musí navazovat na přístupové
komunikace, mít šířku nejméně 3,5 m, musí být odvodněna a zpevněna alespoň
k jednorázovému použití vozidlem jehož tíha na nejvíce zatíženou nápravu je nejméně 80 kN.
Nástupní plochu lze zatravnit nebo jiným způsobem upravit její povrch, pokud bude zajištěna
její funkce a trvalým způsobem vyznačeno místo a šířka plochy (např. ukazateli). Doporučuje
se tuto plochu současně využít k jiným vhodným účelům, které nebudou bránit příjezdu
požárních vozidel a protipožárnímu zásahu (např. chodník pro pěší, obslužná komunikace,
manipulační plochy). Nesmí se však navrhnout její využití pro parkování nebo odstavení
vozidel, aby se nebránilo příjezdu a zásahu požárních jednotek. Nástupní plocha musí být
označena dopravní značkou „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro
požární techniku“.
Hasiči v mnoha městech v České republice stejně jako v Moravskoslezském kraji, se
právě na velkých sídlištích potýkají s nedostatkem vhodných ploch pro ustavení své zásahové
techniky v případě požáru nebo jiné mimořádné události. Tato skutečnost v některých
případech znemožňuje použít hasičům výškovou techniku, s jejichž pomocí lze zachránit
životy lidí, kteří nemohou uniknout prostorem zasaženým požárem či kouřem. Zásah pak i
přes velké nasazení hasičů trvá déle než obvykle a je komplikovanější. Neukáznění řidiči,
kteří nástupní plochy blokují, tak, možná aniž si to sami uvědomují, vystavují sebe a lidi ve
svém okolí nebezpečí zranění nebo i úmrtí a také vyšším ztrátám na majetku.
V praxi se hasiči také často setkávají s vozidly zaparkovanými tak, že znemožňují
použití zařízení pro hašení vodou (např. požární hydranty), čímž dochází ve značné míře k
omezení podmínek pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce. Mezi základní zásady
parkování patří neparkovat před vstupem do objektu, neparkovat na nástupních plochách pro
požární techniku, neparkovat před nadzemními požárními hydranty a nad podzemními
požárními hydranty.
Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další záchranářské složky,
je špatná průjezdnost ulicemi přeplněných sídlišť z důvodu nevhodně zaparkovaných vozidel.
Pravidelná rubrika „Hasiči občanům“
Zpracoval: odbor prevence 2
V tomto případě také hrozí nebezpečí z prodlení, protože hasiči se musí k místu mimořádné
události, často složitě, dostat jinou trasou.
Zákon o požární ochraně ukládá fyzickým osobám v této souvislosti povinnost
„vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání
požáru a pro záchranné práce“ a stanoví, že „fyzická osoba nesmí omezit nebo znemožnit
použití označených nástupních ploch pro požární techniku“. Za nedodržení těchto povinností
lze uložit fyzické osobě pokutu za spáchání přestupku až do výše 25 000,- Kč. Při řešení
přestupků spolupracuje hasičský záchranný sbor s Policií ČR a Městskou policií, které jsou
věcně příslušné k řešení nesprávného parkování motorových vozidel a mohou k řešení
přestupků využít operativní prostředky (např. uložení pokuty v blokovém řízení nebo odtažení
vozidla).

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode