Požární bezpečnost při akcích s větším počtem osob

21.06.2009 19:12

Koncem ledna začíná společenská sezóna plesů. Povinnosti organizátorů
plesů i jiných obdobných akcí jsou v předpisech upraveny a s vyšším počtem
účastníků se nároky na zajištění požární bezpečnosti přiměřeně zvyšují. Tyto
akce se mohou konat jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve
stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen
dostatečný počet a kapacita únikových cest a další požadavky požární
bezpečnosti, a které byly pro pořádání plesů a podobných akcí zkolaudovány
stavebním úřadem.
V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především dostatek
trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich označení, mít
dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a
pořadatele. Pokud jsou instalovány hořlavé dekorace, realizována vystoupení
s otevřeným ohněm apod., musí organizátor provést další preventivní opatření.
Je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou
nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být
používány ani jako výzdoba. Pod strop a podhledy nelze umístit výzdoby a
textilie, po kterých se požár šíří a které jako hořící odpadávají a odkapávají.
Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o
účast více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č.
4/2006 (viz https://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně
závazných vyhláškách obcí.
Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor
povinen zpravidla zřídit preventivní požární hlídku již před zahájením akce a
zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany
seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem objektu, zejména s
únikovými východy, rozmístěním hasících přístrojů a dalšími povinnostmi pro
zabezpečení požární ochrany pořádané akce. Doporučujeme, aby do
preventivních požárních hlídek byli začleňováni přednostně členové
profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek.
Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je povinen nezahajovat akci při
zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze
odstranit před jejím zahájením, akci přerušit a ukončit při bezprostředním
nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění úniku nebo evakuace
osob.
Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím
způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se
stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany, zejména s
vysměrováním únikových cest, označením únikových východů, popřípadě
vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním hasících
přístrojů apod. Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat.
Pokud se zúčastníte obdobné společenské akce, informujte se o
základních bezpečnostních opatřeních stanovených jejím organizátorem. Jde o
život a zdraví Vás a Vašich blízkých.

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode