Únikové cesty

21.06.2009 19:23

Jedním ze základních požadavků požárních předpisů je vytvoření
podmínek zajišťujících bezpečnou evakuaci osob z hořícího objektu. K tomuto
účelu jsou navrhovány únikové cesty, při jejichž projektování jsou zohledněny
požadavky norem požární ochrany a dalších platných předpisů upravující
požadavky požární bezpečnosti staveb. Úniková cesta je definována jako
„komunikace, která umožňuje bezpečnou evakuaci osob ze stavby nebo její části
ohrožené požárem na volné prostranství, popřípadě přístup požárních jednotek“.
Při navrhování únikových cest se však nepočítá s tím, že by na chodbách,
schodištích (únikových cestách) byl skladován nějaký materiál. Přesto můžeme
v těchto prostorách často nalézt např. skříně, sedací soupravy, různé krabice
naplněné starými časopisy, značně vzrostlé květiny upevněné např. ke klice
vnitřních nástěnných hydrantů apod. Co když v těchto místech dojde ke vzniku
požáru? Pak jsou osoby unikající před požárem paradoxně ohrožovány
zplodinami hoření, nedostatkem kyslíku a též plamenem a teplem v prostorách,
které jim měly zabezpečit bezpečnou evakuaci. Proto je nutné správně
vyhodnotit, kde je největší zdroj ohrožení. Nejsou-li osoby v bytě bezprostředně
ohroženy kouřem nebo plameny a úniková cesta je zakouřená je lépe setrvat
v bytě. Proti kouři pronikajícímu z chodby doporučujeme utěsnit dveře např.
mokrými prostěradly a z okna signalizovat hasičům přítomnost osob v bytě.
Informace o tom, že jsou v bytě osoby potřebující pomoc lze také předat na
tísňovou linku, která zasahující hasiče na tuto skutečnost upozorní. Hasiči jsou
vybaveni tzv. paramaskami, které ochrání dýchací cesty zachraňované osoby po
dobu než opustí zakouřený prostor. V případě nutnosti projít zakouřeným
prostorem je nutné chránit dýchací cesty např. mokrým textilem, pohybovat se u
podlahy, kde je koncentrace kouře nižší a zvolit co nejkratší cestu ke zdroji
čistého vzduchu.
Uskladněný materiál v těchto prostorách také znemožňuje rychlý a účinný
zásah povolaných jednotek požární ochrany. Často je tímto skladovaným
materiálem znemožněn přístup k přenosným hasícím přístrojům, nástěnným
hydrantům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu
apod.
Ten, kdo na únikových cestách skladuje materiál a užívá tak únikovou
cestu v rozporu se schválenou projektovou dokumentací, porušuje tím, mimo
jiné, předpisy o požární ochraně. Všichni občané i zaměstnanci jsou povinni
vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat
volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové
cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el.
energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným
prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních
zařízení.
Pravidelná rubrika „Hasiči občanům“
Zpracoval: odbor prevence
Je nutné si uvědomit, že únikové cesty neslouží jako skladiště, ale mají
zajistit bezpečnou evakuaci osob ohrožených požárem a rychlé a účinné
záchranné práce zasahujících jednotek požární ochrany. A je pozdě se po
vzniklém neštěstí ptát, zda bylo vše v pořádku, zda se něčemu nedalo předejít.

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode