Změna v užívání stavby

21.06.2009 19:16

Stavbu lze užívat jen k účelu, ke kterému byla určena. Účel užívání vyplývá ze stavebního
povolení, kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu nebo jiných stavebním zákonem
určených dokumentů.
Změna v užívání stavby je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu.
K oznámení o změně v užívání stavby stavebník připojí závazná stanoviska dotčených orgánů
státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy. Jedním z dotčených orgánů státní správy je
také hasičský záchranný sbor kraje, jehož stanovisko je jedním z podkladů pro činnost
stavebního úřadu.
Je třeba mít na paměti, že každá změna již zkolaudovaného stavu musí být z hlediska požární
bezpečnosti posouzena s ohledem na konkrétní nový způsob využití, a to dle požadavků
platných technických a právních předpisů z oblasti požární ochrany.
Účelné je ihned na počátku celého procesu vyřizování změny užívání kontaktovat příslušný
stavební úřad, který podle charakteru stavebních úprav a změny užívání rozhodne, zda je nebo
není nutné stanovisko dotčeného orgánu státní správy (tedy také hasičského záchranného
sboru kraje). Na tuto skutečnost má vliv skutečnost, zda posuzovaná změna v užívání je nebo
není spojena se stavebními úpravami, jaký je rozsah stavebních úprav, zda se zasahuje do
stávajících únikových cest, technických zařízení majících vztah k požární ochraně apod.
K žádosti o vydání stanoviska hasičského záchranného sboru kraje stavebník předkládá
odpovídající projektovou dokumentaci s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání
jednotlivých místností a prostorů.
Některé změny užívání nejsou z hlediska požární ochrany významné. Příkladem může být
změna užívání prostor prodejny potravin na provozovnu oprav elektrických spotřebičů bez
stavebních úprav. Při této změně užívání dochází ke snížení požárního rizika a počet osob je
zachován. Obdobné, z hlediska požární ochrany nevýznamné, případy lze řešit formou žádosti
a jednoduché výkresové dokumentace.
Ve složitějších případech změn užívání je pak ze strany hasičského záchranného sboru kraje
požadováno předložení požárně bezpečnostního řešení, které řeší měněnou část stavby. V této
dokumentaci osoba s příslušnou způsobilostí (autorizovaný technik nebo inženýr) posoudí
řešenou změnu v užívání dle současně platných předpisů a navrhne odpovídající řešení
s odpovídajícími bezpečnostními požadavky. Cílem požárně bezpečnostního řešení je vytvořit
podmínky pro bezpečnou evakuaci osob, omezit šíření požáru v rámci stavby, omezit šíření
požáru na jiné stavební objekty a umožnit účinný zásah požárních jednotek při hašení a
záchranných pracích.
Požadavky stanovené požárně bezpečnostním řešením je nutné respektovat také při provozu
objektu a to po celou dobu životnosti stavby.

Kontakt

SDH Albrechtice

sdhalbrechtice@seznam.cz

Obecní 614 ,Albrechtice 73543
IČO: 65468201 DIČ: CZ 65468201
číslo účtu : 670100-2200127275/6210

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode